عکس های پروژهمشخصات پروژه

خاکبرداری , تامین مصالح و اجرای سازه نگهبان پروژه برج مان تهران.

کل پروژه از طراحی تا تحویل موقت در 103 روز اجرا شده است.

  • عمليات خاکبـرداری طراحی و اجرای سازه نگهبان
  • محل پروژه: تهران
  • کارفرما: شرکت پایا سازان آریس
  • سال اتمام: 1393
  • این پروژه با مشارکت مهندسین مشاور اندیشه خاک سازه طراحی و اجرا شده است.