عکس های پروژهمشخصات پروژه

حفاری گمانه های اکتشافی – خط 3 متروی تهران

انجام آزمایش پرسیومتری در پروژه خط 3 مترو – تهران

انجام آزمایش دان هول در پروژه خط 3 مترو - تهران

  • مطالعات تکميلی ژئوتكنيك – ژئوفيزيک
  • محل پروژه: تهران
  • کارفرما: شرکت سابير بين الملل
  • سال اتمام: 1388