عکس های پروژهمشخصات پروژه

کارگاه پارکینگ طبقاتی میدان فرهنگ - نمایی دور از اجرای عملیات پایدار سازی به روش استرند گذاری در ضلع جنوبی کارگاه

کارگاه پارکینگ طبقاتی میدان فرهنگ - نمایی دور از اجرای عملیات پایدار سازی به روش استرند گذاری در ضلع جنوبی کارگاه

نصب استرند بوسیله جک در پروژه میدان فرهنگ عباس آباد - تهران

کشش استرند بوسیله جک در پروژه میدان فرهنگ عباس آباد - تهران

  • اجرای عملیات پایدار سازی و سازه نگهبان
  • محل پروژه: تهران
  • کارفرما: شرکت گرانسا پارس
  • سال اتمام : 1393