عکس های پروژهمشخصات پروژه

نمای کلی پروژه پایدارسازی ساختمان مرکزی شرکت مخابرات - تهران

پایدارسازی پروژه مخابرات از نوع سازه نگهبان دائم بوده است.

  • تامین مصالح و اجرای عملیات پایدار سازی
  • محل پروژه: تهران
  • کارفرما: شرکت پرهون طرح
  • سال اتمام : 1394