عکس های پروژهمشخصات پروژه

حفاری گمانه زاویه دار در سد باراندوز – ارومیه

بررسی نمونه های اخذ شده از گمانه های اکتشافی و تهیه لاگ زمین شناسی گمانه- سد باراندوز ارومیه

  • مطالعات ژئوتكنيك تکميلی
  • محل پروژه: استان فارس
  • کارفرما: شرکت خاک آزمون تهران
  • سال اتمام: 1390