عکس های پروژهمشخصات پروژه

اجرای پرده آببند به روش حفاری و تزریق سیمان .

اجرای پرده آببند به روش حفاری و تزریق سیمان.

استقرار دستگاه حفاری در سطح شیبدار جهت چالزنی در کارگاه سد مجن – شاهرود.

  • عمليات حفاري و تزريق پرده آببند
  • محل پروژه: شاهرود
  • کارفرما: شرکت سابیر بین الملل
  • سال اتمام: 1390