عکس های پروژهمشخصات پروژه

  • انجام عمليات حفاري و آزمايش هاي پمپاژ در ساختگاه سد سوم كوهرنگ
  • محل پروژه: استان چهارمحال و بختیاری
  • کارفرما: شركت آب منطقه اي اصفهان
  • مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
  • سال اتمام: 1385